Вечность воплощёная в камне

Кодекс профессиональной этики в области захоронения

 Кодекс професійної етики у галузі поховання

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З


Про затвердження Кодексу
професійної етики у галузі поховання

Відповідно до статті 5 Закону України «Про поховання та похоронну справу» та з метою врахування

обрядових звичаїв, сприяння розвитку етичних правил у галузі поховання

 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Кодекс професійної етики у галузі поховання, що додається.

2. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) спільно з Юридичним

управлінням (Крилова І.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

в установленому порядку.

3. Департаменту благоустрою та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) надіслати цей наказ

до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій для впровадження, використання у роботі та подальшого доведення

до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Міністр О.П.Попов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України


Кодекс професійної етики у галузі поховання

Загальні положення

1. Кодекс професійної етики у галузі поховання (далі — Кодекс) діє на всій території України і визначає

правила етики у галузі поховання.

2. Цей Кодекс поширюється на працівників суб’єктів господарювання незалежно від форм власності,

що здійснюють діяльність у галузі поховання.

3. У Кодексі терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про поховання та похоронну справу».

4. Професійна етика у галузі поховання ґрунтується на принципах:
демократизму і законності;
пріоритету прав людини і громадянина;
принципах рівноправності громадян незалежно від їх ставлення до релігії;
захисту прав і свобод громадян України, заборони привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,

місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
принципах, на яких базується діяльність у галузі поховання, наведених у статті 4 Закону України

«Про поховання та похоронну справу»; принципах господарювання в Україні, визначених статтею 6

Господарського кодексу України;
професіоналізму, компетентності, ініціативності, відданості справі;

персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни.

5. Під час професійної підготовки або перепідготовки працівників у галузі поховання, їх атестації має проводитися

вивчення цього Кодексу та визначення рівня оволодіння його змістом.

6. Дії щодо порушення етичних правил працівників суб’єктів господарювання незалежно від форм власності,

що здійснюють діяльність у галузі поховання, можуть бути оскаржені у порядку встановленому законодавством.

Професійна діяльність суб’єктів господарювання у галузі поховання

7. Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у галузі поховання, повинні:
знати та правильно застосовувати законодавство, нормативно-правові акти, правила, стандарти, нормативи,

етичні правила у галузі поховання;
знати та вивчати обрядові звичаї, які прийняті у родині померлого, надавати послуги у відповідності з віросповіданням

родини померлого і прийнятими ритуалами;
поважно та передбачливо відноситися до звичаїв, традицій обрядів різних віросповідань щодо поховання,

надавати роз’яснення родині померлого з питань проведення обряду поховання;
прагнути до встановлення з рідними померлого співпраці, заснованої на взаємній згоді, довірі, правдивості і

взаємній відповідальності;
формувати та підтримувати етичні правила у колективі, запобігати проявам негативних звичок та рис характеру,

що неприйнятні у етичному відношенні;
прагнути підвищувати професійну компетентність і обізнаність своїх працівників, активно брати участь в процесі

підготовки і перепідготовки кадрів;
з розумінням та повагою відноситися до представників засобів масової інформації, правозахисних організацій та

інших структур громадянського суспільства,

сприяти їм у отриманні в установленому порядку інформації та реалізації інших форм діяльності у галузі поховання.

8. Враховуючи специфіку похоронної справи суб’єктам господарювання незалежно від форм власності, що

здійснюють діяльність у галузі поховання, слід утримуватися від прямої реклами своїх послуг та продукції.

9. Керівники суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у галузі поховання, зобов’язані запобігати проявам

неетичної поведінки підлеглих працівників шляхом організації системної роботи з розвитку професійної етики персоналу,

насамперед навчання та підвищення кваліфікації, інформаційно-просвітницької підтримки та контролю

за дотриманням працівниками норм Кодексу.


Морально-етичні принципи професійної діяльності працівників у галузі поховання

10. Законність
Працівники у галузі поховання зобов’язані дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів,

прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.
Працівники у галузі поховання не повинні допускати впливу на виконання своїх службових обов’язків особистих

(приватних) інтересів, інтересів членів своєї сім’ї або інших осіб, якщо ці інтереси не співпадають із основними принципами

діяльності в галузі поховання та/або суперечать їм.
Працівники у галузі поховання не повинні виконувати будь-які, побажання, прохання і вказівки родини померлого,

спрямовані на недотримання або порушення законодавства.

11. Повага, співчуття, увічливість
Працівники у галузі поховання зобов’язані:
бути чуйними, доброзичливими, уважними, люб’язними, делікатними, увічливими та бажати полегшити родині померлого горе,

яке їх спіткало;
вміти висловити у належній формі жаль з приводу горя, що спіткало родину померлого;
проявляти терпимість, розуміння і повагу до етнокультурних норм, вірувань і обрядів у галузі поховання, поважати погляди

і переконання родини померлого.

12. Стриманість
Працівники у галузі поховання зобов’язані:
бути тактовним та коректним у спілкуванні: слідкувати за мовою, жестами, мімікою під час звернення до родини померлого;
вміти вислуховувати родину померлого та знаходити з нею взаєморозуміння;
шанобливо ставитися до громадян, керівників і колег, дотримуватися високої культури спілкування.

13. Прозорість і відкритість
Працівники у галузі поховання не повинні приховувати від громадян інформацію, яка згідно з нормативно-правовими

актами може або повинна бути розповсюджена належним чином, умисно затримувати її, надавати недостовірну

чи неповну інформацію.
Працівники повинні обґрунтовувати та роз’яснювати прийняті ними рішення.
Для збереження довіри з боку громадськості поведінка працівника у галузі поховання не повинна викликати жодної

підозри або сумніву.

14. Корпоративність
Працівники у галузі поховання зобов’язані:
примножувати кращі традиції свого колективу, бути принциповими і вимогливими до себе, колег і громадян,

поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію осіб;
відстоювати професійну честь і гідність як особисту, так і своїх колег, не допускати розголошення недостовірної

інформації та упередженої критики на їх адресу;
бути коректними і доброзичливими до колег, поважати працю і досвід кожного члена колективу;
надавати допомогу та передавати професійний досвід молодим колегам, сприяти їх етичному вихованню;
поважати своїх старших колег, ветеранів;
будувати взаємовідносини з колегами на підставі взаємної поваги, довіри, дотримання професійної етики;
засуджувати некомпетентність і непрофесійні дії колег, які можуть спричинити моральну чи матеріальну шкоду родині померлого;
сумлінно виконувати свої службові обов’язки;
не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам суб’єкта господарювання чи негативно вплинути на його репутацію.

15. Вимоги до одягу
Працівники у галузі поховання зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд.
Працівники у галузі поховання повинні бути одягнені:
керівний персонал, організатор ритуалу, розпорядник похорону, які безпосередньо спілкуються з родиною померлого, —

у діловий костюм темного або чорного кольору, беджі з вказівкою прізвища, ім’я, по-батькові, посади та назви

відповідного суб’єкта господарювання у галузі поховання, працівники виробничих підрозділів — у відповідний спеціальний одяг.

16. Ефективність
Працівники у галузі поховання зобов’язані:
постійно працювати над удосконаленням свого професійного рівня, використовуючи власний досвід і досвід своїх колег;
бути старанними, організованими і відданими своїй справі;
виконувати службові обов’язки, проявляючи ініціативу, творчість і принциповість, ефективно використовувати робочий час;
використовувати ввірене службове майно, кошти та будь-які інші активи ефективно, за призначенням та заощадливо;
сумлінно виконувати свої обов’язки.

17. Конфлікт інтересів
Працівники у галузі поховання зобов’язані уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту інтересів:
отримання грошових коштів, подарунків або винагороди в будь-якій іншій формі, які передаються з метою впливу

на хід виконання службових обов’язків або прийняття рішення;
використання матеріальних, фінансових або інших ресурсів, конфіденційної інформації з метою отримання власної вигоди;
інших ситуацій, які можуть призвести до несприятливих наслідків діяльності у галузі поховання.
У разі виникнення конфлікту інтересів або можливості такого конфлікту, працівник у галузі поховання повинен

звернутися за допомогою у вирішенні ситуації до свого безпосереднього керівника.

18. Конфіденційність
Працівники у галузі поховання зобов’язані дотримуватися принципу конфіденційності інформації про померлого і не

можуть використовувати її у власних інтересах та розголошувати її, крім випадків, коли цього вимагає

законодавство України.

Директор Департаменту
благоустрою та комунального
обслуговування О.П. Ігнатенко

_____________________________________________________________________________________________________

Повідомлення
про оприлюднення проекту наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

«Про затвердження Кодексу професійної етики у галузі поховання»


1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект наказу розроблений на підставі Закону України «Про «Про поховання та похоронну справу». Розроблення

виконується відповідно до договору № Д/17-57 від 27 червня 2009 р.
Аналіз стану справ у сфері поховання та похоронної справи засвідчує про наявність проблемних питань,

які заважають нормальному розвитку галузі поховання та наданню якісних ритуальних послуг населенню.
Похоронна справа — самостійний вид діяльності, що характеризується не тільки правовим регулюванням, але

й рядом етичних, моральних і соціальних норм. Професії та технологічні процеси галузі поховання є похідними

від культурних, соціальних, екологічних і інших суспільних і релігійних поглядів на те, яким чином, за рахунок яких ресурсів,

як і де повинні бути збережені або утилізовані останки (тіло) померлої людини і тому перебувають у процесі

постійного розвитку й удосконалювання.
Основу галузі становлять професії, які перебувають у безпосередньому контакті або з тілом померлої людини або

з його родичами.
Якість надання послуг у галузі поховання повинна відповідати не тільки державним стандартам і технічним умовам,

але й моральним, духовним, естетичним і етичним нормам. У людей горе, і співробітники похоронної служби повинні

вчасно й точно надати весь набір замовлених послуг.
Тому для того, щоб позначити загальну лінію поведінки під час виконання професійних обов’язків працівників у галузі

поховання і дати визначення тому, що варто вважати етичною поведінкою під час здійснення поховання, в тому числі —

відповідно до звичаїв, традицій обрядів різних віросповідань щодо поховання, розроблений Кодекс професійної етики

у галузі поховання. Сформульована у цьому Кодексі професійної етики та схвалена професіоналами

етика поведінки у галузі поховання повинна найбільш повно слугувати інтересам як суспільства, так і

даної професійної категорії.

2. Поштова та електронна адреса розробника для відправки зауважень та пропозицій

Департамент благоустрою та комунального обслуговування

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України,
03150, вул. Димитрова, 24, т.(8 044) 207-18-15, т./ф.(8 044) 207-19-35, 207-19-81; е-mail: mtmail@bigmir.net

3. Інформація про спосіб оприлюднення проекту

Проект наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

«Про затвердження Кодексу професійної етики у галузі поховання», пояснювальну записку та аналіз
регуляторного впливу розміщено на сайті Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

а адресою: http://www.minjkg.gov.ua/acts/discussion/disc-mjkg/


4. Інформація про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту

Строк приймання пропозицій дорівнює одному місяцю.

5. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій до проекту

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу

просимо надавати в письмовій формі:
поштою за адресою: м. Київ, вул.. Димитрова, 24,
факсом (8044) 207-19-35, 207-19-81.
електронною поштою за адресою: mtmail@bigmir.net

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:

м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: info@dkrp.gov.ua.